تصویر برای دسته بندی محسن مرادی

محسن مرادی

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو كارگروه اقتصادی و مالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • كارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • كارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • عضو كارگروه اقتصادی و مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی
  • عضو كارگروه مدیریت بهره وری سازمانی، شهرداری مشهد

سوابق آموزشی:

  • مدرس تحصیلات تكمیلی، دانشگاه امام رضا(ع)
  • مدرس تحصیلات تكمیلی، دانشگاه فردوسی
  • مدرس تحصیلات تكمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • مدرس تحصیلات تكمیلی، موسسه عالی بانكداری ایران