تصویر برای دسته بندی رضا نوحی

رضا نوحی

کارشناسي ارشد مدیریت مالی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسي ارشد مدیریت مالی

همه ی دوره های مدرس