دكتري مديريت مالي از دانشگاه امام صادق عليه السلام

عضو هیات مدیره بیمه دانا

دانشجو دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیر مشاوره سرمایه گذاری خدمات مالی نهایت نگر

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

معاون گروه بازارهای مالی ، پژوهشکده پولی و بانکی

دانشجو دکتری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

معاون سابق توسعه بازار و مطالعات اقتصادی شرکت بورس انرژی ایران

مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(وهور)

عضو هیئت مدیره مرکز مالی ایران

دانشجوی DBA بازار سرمایه اسلامی

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرعامل مرکز مالی ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس