نام دورهلینک       مدرس      زمان برگزاری
نظارت شرعی در بازار سرمایه شرکت در دوره دکتر علی صالح آبادی چهارشنبه 7 آبان ساعت 15 تا 17
ارزشگذاری شرکتها شرکت در دوره مجید امروی چهارشنبه 14 آبان ساعت 18 تا 20
آشنایی با صورتهای مالی شرکت در دوره دکتر  رضا غلامعلی پور دوشنبه 19 آبان ساعت 16 تا 18
آینده پیش روی مسکن و سمت و سوی آن شرکت در دوره دکتر  فخرالدین زاوه پنجشنبه 22 آبان ساعت 11 تا 13
آشنایی با حقوق سرمایه گذاران در بورس شرکت در دوره دکتر غلامعلی میرزایی منفرد شنبه 24 آبان ساعت 15 تا 17
آشنایی با آزمون FRM و ارائه تجربیات مطالعاتی شرکت در دوره وحید ویسی زاده دوشنبه 26 آبان ساعت 14 تا 15
آشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها شرکت در دوره دکتر غلامرضا ابوتربی چهارشنبه 28 آبان 15 تا 17