تاریخ برگزاری : 1400/05/10
4 ساعت
500,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره

بررسی چشم انداز صنعت برق، فرصتها و تهدیدها، با نگاهی به ظرفیتهای بازار سرمایه

از 1400/05/10 تا 1400/05/10

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 4 ساعت
بررسی چشم انداز صنعت برق، فرصتها و تهدیدها، با نگاهی به ظرفیتهای بازار سرمایه

عنوان نشست  :

بررسی چشم انداز صنعت برق، فرصتها و تهدیدها، با نگاهی به ظرفیتهای بازار سرمایه

روز های بر گزاری :

 یکشنبه 

10 مرداد ماه 

ساعت بر گزاری :

14 الی 18:30