دوره های ویژه
تاریخ برگزاری: 1398/12/14
تاریخ برگزاری: 1398/10/23
تاریخ برگزاری: 1398/11/20
شاید این روزها اسم بورس، خیلی بیشتر از قبل به گوشتان خورده باشد. احتمالا خبرهایی از سودآوری این بازار شنیده اید و وسوسه شدید که سرمایه خودتان را به بورس بیاورید. شاید هم برخی از اطرافیانتان به بورس آمدند و ضرر کردند، حالا شما هم می ترسید. اما ترس و وسوسه معیارهای مناسبی برای ورود به بورس نیست. برای ورود به این بازار پیشرفته مالی، باید از دانش کافی برخوردار باشید...
تاریخ برگزاری: 1398/12/8
این دوره از تاریخ 2 اسفند الی 9 اسفندماه روزهای جمعه از ساعت 9 تا 13 در دوجلسه برگزار می شود.
تاریخ برگزاری: 1398/12/2
تاریخ برگزاری: 1398/12/14

سهامداران