دوره های ویژه
تاریخ برگزاری: 1398/11/18
تاریخ برگزاری: 1398/11/16
تاریخ برگزاری: 1398/10/23
تاریخ برگزاری: 1398/11/20
گواهینامه اصول بازاسرمایه، به عنوان مدرک پایه ای و پیش نیاز سایر گواهینامه ها محسوب می شود. پیش نیاز: دارابودن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی حدنصاب قبولی: *نمره هر درس:حدنصاب قبولی در هر درس، کسب35 از100 می باشد. *نمره کل: حدنصاب نمره کل (میانگین موزون نمره مواد درسی)، 50 از 100 می باشد.
تاریخ برگزاری: 1398/11/2
شاید این روزها اسم بورس، خیلی بیشتر از قبل به گوشتان خورده باشد. احتمالا خبرهایی از سودآوری این بازار شنیده اید و وسوسه شدید که سرمایه خودتان را به بورس بیاورید. شاید هم برخی از اطرافیانتان به بورس آمدند و ضرر کردند، حالا شما هم می ترسید. اما ترس و وسوسه معیارهای مناسبی برای ورود به بورس نیست. برای ورود به این بازار پیشرفته مالی، باید از دانش کافی برخوردار باشید...
تاریخ برگزاری: 1398/12/1
استاد: نوید اختری زاده مدیر آموزش کارگزاری بانک دی
تاریخ برگزاری: 1398/11/12

سهامداران