دوره های ویژه
تاریخ برگزاری: 1399/2/11
تاریخ برگزاری: 1399/2/14
تاریخ برگزاری: 1399/2/16
تاریخ برگزاری: 1399/2/16
لازم به ذکراست گواهی پایان دوره برای تمامی دانش پذیران آنلاین ارسال می گردد.
تاریخ برگزاری: 1399/2/15
شاید این روزها اسم بورس، خیلی بیشتر از قبل به گوشتان خورده باشد. احتمالا خبرهایی از سودآوری این بازار شنیده اید و وسوسه شدید که سرمایه خودتان را به بورس بیاورید. شاید هم برخی از اطرافیانتان به بورس آمدند و ضرر کردند، حالا شما هم می ترسید. اما ترس و وسوسه معیارهای مناسبی برای ورود به بورس نیست. برای ورود به این بازار پیشرفته مالی، باید از دانش کافی برخوردار باشید...
تاریخ برگزاری: 1399/2/11
تاریخ برگزاری: 1399/2/14

سهامداران