تامین مالی از طریق بازار سرمایه

توضیحات

مخاطبین دوره

مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های تامین سرمایه ، سرمایه گذاری و کارگزاران

مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه

 

سرفصل‌ها

مفهوم تامین مالی

ماهیت بازار سرمایه

انواع تامین مالی از طریق بازار سرمایه

(شامل: مشارکت، صکوک، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و ....)

نمونه‌های تامین مالی در بازار سرمایه ایران

Real Time Web Analytics