فهم و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی)

توضیحات

مخاطبین دوره

سرمایه گذاران، تهیه کنندگان اطلاعات مالی، کارشناسان مالی وکارگزاران

کارشناسان و مدیران نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

کارشناسان و مدیران و سایر نهادهای پولی و اعتباری

سرفصل‌ها

مسایل مرتبط با ارائه اطلاعات در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان جامع، صورت تطبیق و صورت جریان وجوه نقد نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه‌گیری حل و فصل می‌‌گردد.

در این کارگاه به بررسی  موارد زیر پرداخته می شود

  • تحلیل صورتهای مالی براساس الزمات
  • بررسی تغییرات در صورتهای مالی 

سایر الزامات افشا در صورتهای مالی

Real Time Web Analytics