تصویر برای دسته بندی سید محمدتقی  پورمقیم

سید محمدتقی پورمقیم

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، مدیر سرمایه گذاری صندوق ثروت آفرین تمدن

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی مدیریت مدیریت امور بانکی از دانشگاه علوم اقتصادی

سوابق کاری:

  • مدیر سرمایه گذاری صندوق ثروت آفرین تمدن
  • معاون اسبق سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان الگوریتم
  • عضو اسبق هیئت مدیره شرکت تدبیرآفرینان هگمتان
  • تحلیلگر بازار سرمایه شرکت کارگزاری راهبرد