جلسه اول (بخش اول)


نام دوره:

آشنایی با اقتصاد فناوری بلاک چین و برنامه نویسی توکن سازی

جلسات

1 جلسه اول (بخش اول) مشاهده
2 جلسه اول (بخش دوم)
3 جلسه دوم (بخش اول)
4 جلسه دوم (بخش دوم)
5 جلسه سوم (بخش اول)
6 جلسه سوم (بخش دوم)
7 جلسه چهارم (بخش اول)
8 جلسه چهارم (بخش دوم)
9 جلسه پنجم (بخش اول)
10 جلسه پنجم (بخش دوم)